2251029409 Καραντώνη 7, Μυτιλήνη gkamatso@otenet.gr
hero image

Βουκλαρής Νικηφόρος
Γεωτεχνικές Μελέτες Μυτιλήνη

_______

Σχέδια βελτίωσης
 

Το Μέτρο 4 «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού» αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα Μέτρα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδος 2014-2020, αφού καλύπτει ένα πολύ μεγάλο φάσμα ιδιωτικών επενδύσεων στον πρωτογενή και αγροδιατροφικό τομέα, στην κατασκευή βασικών δημόσιων υποδομών όπως εγγειοβελτιωτικά έργα, έργα πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, οδικό δασικό δίκτυο, καθώς και στην υλοποίηση μη παραγωγικών επενδύσεων σε υποδομές που συνδέονται με την επίτευξη γεωργο-περιβαλλοντικών και κλιματικών στόχων.


Στo πλαίσιο του Μέτρου 4 προβλέπονται τα ακόλουθα υπομέτρα και δράσεις:
Υπομέτρο 4.1 - Επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις (Σχέδια Βελτίωσης)
 Δράση 4.1.1 - Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης
 Δράση 4.1.2 - Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος
 Δράση 4.1.3 - Yλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος
 Δράση 4.1.4 - Υλοποίηση επενδύσεων για την ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης μέσω Χρηματοδοτικών Εργαλείων (ΧΕ)

 

Στόχοι των δράσεων 4.1.1 και 4.1.3 είναι:
1.1. Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των βιώσιµων γεωργικών εκµεταλλεύσεων.
1.2. Η βελτίωση του περιβαλλοντικού προφίλ των γεωργικών εκµεταλλεύσεων και η άµβλυνση των επιπτώσεων στην κλιµατική αλλαγή.


∆ικαιούχoι 
α.
Οι υποψήφιοι δικαιούχοι φυσικά πρόσωπα, κατά την ηµεροµηνία υποβολής αίτησης στήριξης, πρέπει:
 Να έχουν συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, να έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και να µην έχουν υπερβεί το 61ο έτος της ηλικίας τους.
 Να έχουν υποβάλλει Ενιαία ∆ήλωση Εκµετάλλευσης κατά το έτος 2017.
 Να έχουν την ιδιότητα του ενεργού γεωργού.
 Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµεροι.
 Να µην είναι άµεσα συνταξιοδοτούµενοι από οποιοδήποτε ταµείο του εσωτερικού ή εξωτερικού, εξαιρουµένων των περιπτώσεων συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας του άρθρου 37 του Ν. 3996/2011, όπως ισχύει και του άρθρου 5, παράγραφος γ,
του Ν.1287/1982.
 Να µην εκτίουν ποινή φυλάκισης.
 Να είναι εγγεγραµµένοι στο ΜΑΑΕ ως επαγγελµατίες αγρότες (όχι νεοεισερχόµενοι) ή να είναι Νέοι Γεωργοί του Υποµέτρου 6.1.

β. Οι υποψήφιοι δικαιούχοι νοµικά πρόσωπα του εµπορικού δικαίου, κατά την ηµεροµηνία υποβολής αίτησης στήριξης, πρέπει:
 Να έχουν υποβάλλει Ενιαία ∆ήλωση Εκµετάλλευσης κατά το έτος 2017.
 Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµερα. Να έχουν διάρκεια τουλάχιστον µέχρι τις 31-12-2028.
 Να µην τελούν υπό πτώχευση, λύση, αναγκαστική διαχείριση, εκκαθάριση.
 Τα υποψήφια νοµικά πρόσωπα του εµπορικού δικαίου πρέπει να έχουν κύρια δραστηριότητα την άσκηση της γεωργίας.

γ. Οι υποψήφιοι δικαιούχοι συλλογικά σχήµατα του αγροτικού συνεταιριστικού δικαίου, όπως οµάδες παραγωγών, οργανώσεις παραγωγών, αγροτικοί συνεταιρισµοί και ενώσεις αυτών και ΚΟΙΝΣΕΠ, κατά την ηµεροµηνία υποβολής αίτησης στήριξης, πρέπει:
 Να είναι εγγεγραµµένοι και ενήµεροι στο οικείο µητρώο, όπως αυτό ορίζεται από την ισχύουσα νοµοθεσία.
 Να έχουν εξουσιοδοτήσει ένα φυσικό πρόσωπο να λειτουργεί ως νόµιµος εκπρόσωπος για τους σκοπούς του προγράµµατος.
 Να έχουν διακριτή λογιστική διαχείριση στην περίπτωση που το συλλογικό σχήµα υπάγεται στο καθεστώς άλλου νοµικού προσώπου.
 Να εµφανίζουν, τις τρεις προηγούµενες χρήσεις από το έτος υποβολής, κερδοφόρο µέσο όρο αποτελεσµάτων προ φόρων και αποσβέσεων και µέσο κύκλο εργασιών µεγαλύτερο των 30.000 ευρώ. Από τον περιορισµό αυτό εξαιρούνται όσα συλλογικά σχήµατα συστάθηκαν εντός της προηγούµενης τριετίας από το έτος υποβολής τα οποία, για τους σκοπούς της παρούσας, θεωρούνται νεοσύστατα.
 Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµεροι. Στην περίπτωση που το συλλογικό σχήµα υπάγεται στο καθεστώς άλλου νοµικού προσώπου, τότε η υποχρέωση αφορά το νοµικό πρόσωπο στο οποίο υπάγεται.
 Να µην τελούν υπό πτώχευση, λύση, αναγκαστική διαχείριση, εκκαθάριση. Στην περίπτωση που το συλλογικό σχήµα υπάγεται στο καθεστώς άλλου νοµικού προσώπου, τότε η υποχρέωση αφορά το νοµικό πρόσωπο στο οποίο υπάγεται.


Επιλέξιµες ∆απάνες
Στο πλαίσιο της ∆ράσης 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συµβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκµετάλλευσης» θεωρούνται επιλέξιµες οι κάτωθι επενδύσεις:
 Ίδρυση, µετεγκατάσταση, ανέγερση, επέκταση, αποπερά- τωση και εκσυγχρονισµός γεωργικών κτιρίων και κατασκευών.
 Αγορά, µεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου µηχανολογικού και λοιπού εξοπλισµού.
 Αγορά, µεταφορά και εγκατάσταση πολυετών φυτειών των οποίων η εγκατάσταση δεν γίνεται µε τη χρήση σπόρου.
 Περίφραξη και διαµόρφωση αγροτεµαχίων και περίφραξη φυτειών.
 Αγορά καινούργιου ανθοκοµικού αυτοκινήτου. Αγορά καινούργιου µελισσοκοµικού αυτοκινήτου.
 Αγορά και εγκατάσταση Η/Υ και λογισµικού διαχείρισης γεωργικής εκµετάλλευσης, εξοπλισµού επικοινωνιών και γραφείου. 


Οικονοµική στήριξη
Οι δράσεις συγχρηµατοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).
Για τη δράση 4.1.1 το 25% της δηµόσιας δαπάνης θα κατευθυνθεί για την ένταξη αιτήσεων που υποβάλλονται από συλλογικά σχήµατα.
Η χρηµατοδότηση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου καλύπτεται από τη δηµόσια δαπάνη και την ιδιωτική συµµετοχή. Η δηµόσια δαπάνη χορηγείται µε τη µορφή επιδότησης κεφαλαίου, απολογιστικά, δηλαδή µετά την υλοποίηση των επενδύσεων, την εξόφλησή τους και την παραλαβή τους από τα αρµόδια όργανα, µε βάση τις δαπάνες που κρίνονται επιλέξιµες από αυτά.


Τα όρια του αιτούµενου προϋπολογισµού των αιτήσεων στήριξης είναι:
 Για τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα για τη δράση 4.1.1 τα 500.000 ευρώ.
 Για τα συλλογικά σχήµατα για τη δράση 4.1.1 τα 1.000.000 ευρώ.

Η ένταση ενίσχυσης για τη δράση 4.1.1 ανέρχεται έως 85% του αιτούµενου προϋπολογισµού ανάλογα µε την κατηγοριοποίηση των δικαιούχων και των Περιφερειών.