2251029409 Καραντώνη 7, Μυτιλήνη gkamatso@otenet.gr
hero image

Βουκλαρής Νικηφόρος
Γεωτεχνικές Μελέτες Μυτιλήνη

_______

Μέτρο 16 (συνεργασίες - καινοτομία)
 

Η ανάπτυξη συνεργασιών με σκοπό τη διασύνδεση της έρευνας με την παραγωγή μέσω της πιλοτικής εφαρμογής έργων καθώς και η δημιουργία Επιχειρησιακών Ομάδων, με στόχο την ενίσχυση της βιωσιμότητας και παραγωγικότητας της γεωργίας ή την προστασία του περιβάλλοντος και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή αποτελούν μια από τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παρούσα αλλά και την επόμενη Προγραμματική Περίοδο.


Έμπνευση για τα Υπομέτρα 16.1-16.2 και 16.1-16.5 του Μέτρου 16 "Συνεργασία" αποτελούν συνεργασίες που έχουν ήδη αναπτυχθεί σε άλλα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από το σύνολο αυτών των παραδειγμάτων, προκύπτει ότι οι ιδέες που έχουν οι αγρότες για την αξιοποίηση της παραγωγής τους ή προβλήματα που αντιμετωπίζουν στη γεωργική τους εκμετάλλευση, εφόσον συνεργαστούν με ερευνητικούς,επιστημονικούς ή άλλους φορείς μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση του κόστους παραγωγής, την αύξηση της προστιθέμενης αξίας και τελικά την αύξηση του εισοδήματός τους.

 

Δικαιούχοι είναι σχήματα συνεργασίας φορέων (τουλάχιστον ένας δραστηριοποιείται στους τομείς της γεωργίας ή/και της κτηνοτροφίας) σε τοπικό ή διατοπικό ή διακρατικό επίπεδο, για την επίτευξη πρακτικών λύσεων σε ένα συγκεκριμένο πρόβλημα ή την αξιοποίηση μιας τεχνολογικής ή μη, οργανωτικής ή κοινωνικής καινοτόμου λύσης στους τομείς της γεωργίας, της κτηνοτροφίας και των τροφίμων (όταν αυτά αποτελούν προϊόν του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης). Απαιτείται σύμφωνο συνεργασίας.